คงจะเหงา

นั่งมองดาวเพียงลำพังในห้องนอน
เฝ้าอ้อนวอนส่งคำอธิษฐาน
ถึงบางคนที่ห่างกันไปนาน
อย่าลืมวันที่เคยมีร่วมกัน