Long Live The King

ประนมกรวันทาอาศิรวาท
ไทยทั้งชาติสำนึกในพระเมตตา
ทรงงานหนักเพื่อประโยชน์ชาวประชา
ไทยถ้วนหน้าต่างตระหนักด้วยภักดี

"จะปกครองแผ่นดินนี้โดยเป็นธรรม
เพื่อสยามเป็นสุขหมดทุกขี"
ปฏิญญาทรงให้ไว้แต่เดิมที
มาวันนี้เป็นประจักษ์แก่สายตา


หลายร้อนพันโครงการหลวงทรงริเริ่ม
แล้วเพิ่มเติมก่อปั้นพันทวี
กระจายทั่วเขตแคว้นราชธานี
ประชาชีน้อมรับปฏิบัติตาม


เศรษฐกิจพอเพียงทรงยกอ้าง
ให้ไทยสร้างอย่างเพียงพอแล้วอยู่ได้
เป็นปรัชญาเลื่องชื่อระบือไกล
ทั้งแคว้นใกล้แคว้นไกลต่างล่ำลือ


จากวันนั้นถึงวันนี้หลายปีผ่าน
ยังทรงงานสานต่อมิได้พัก
ด้วยทรงตั้งประโยชน์ชนไว้เป็นหลัก
ถึงเหนื่อยยากก็ดำเนินมาหลายปี

ห้าธันวามาบรรจบครบอีกครั้ง
ขอจงตั้งใจกุศลน้อมจิตมั่น
สำนึกในพระกรุณาโดยพร้อมกัน
ให้"พ่อหลวง"มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

พรใดใดใครเล่าว่าประเสริฐ
พรเลอเลิศใครเล่าเคยกล่าวไว้
พรวิเศษแม้มีอยู่ในแดนไกล
พรนั้นไซร้จงเป็นเช่นมาลา


บรรจงร้อยมาลาให้เป็นพวง
ประหนึ่งร้อยใจทุกดวงเพื่อถวาย
ใส่พานแก้วแสงระยับทอประกาย
ภูวไนยขอจงทรงพระเจริญ

<<<<<<<<<<<<*>>>>>>>>>>>

ด้วยเกล้าเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า Admin บล็อก Walking-alone99.blogspot.com